Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer

116117 Jourhjälp

Välj kommun

Dataskyddsbeskrivning för Jourhjälpen 116117

Dataskyddsbeskrivningen uppdaterad 12/2023

Kontaktuppgifter till serviceproducenten för Jourhjälpen 116117:

DigiFinland Oy
Broholmsgatan 8-10
00530 Helsingfors
http://www.digifinland.fiSidan öppnas i en ny flik

1 Tjänstens syfte

Jourhjälpen 116117 är en rådgivnings- och handledningstjänst inom hälso- och sjukvården som ordnas av välfärdsområdena, Helsingfors stad och samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). I samband med uträttandet av ärendet är den serviceproducent inom hälso- och sjukvården som vårdar dig personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och patientuppgifter. DigiFinland Oy ansvarar för utvecklingen och upprätthållandet av tjänsten.

Jourhjälpen 116117 är avsedd som en kontaktkanal för brådskande hälsoproblem som inte är nödsituationer, särskilt under jourtid. Invånarna instrueras att kontakta tjänsten innan de uppsöker jourpolikliniken. Yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet per telefon eller chatt och hänvisar patienten till rätt vårdplats med rätt brådska.

DigiFinland är registeransvarig för webbplatsen Jourhjälpen 116117. På webbplatsen Jourhjälpen 116117 finns möjlighet att ge respons med en separat responsblankett. DigiFinland är registeransvarig för de uppgifter som angetts på responsblanketten på webbplatsen Jourhjälpen 116117.

1.1 Tredje parts tjänster

Tredje parts tjänster tillämpar dess egna dataskyddspraxis och användarvillkor och DigiFinland ansvarar inte för deras sätt att införskaffa information eller hantering inklusive cookies och övrig spårningsteknik samt länkar.

1.1.1 Jourhjälpen 116117-texttjänst

Jourhjälpens avgiftsfria texttjänst är endast avsedd för personer som inte hör eller kan producera tal. HUS ansvarar för tjänsten och behandlingen av personuppgifter i anslutning till den. I samband med tjänsten hittar du en dataskyddsdeklaration.

1.1.2 Jourhjälpen 116117-telefontjänst

Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS ansvarar för Jourhjälpens avgiftsfria handlednings- och rådgivningstjänst och behandlingen av personuppgifter i anslutning till den.

1.1.3 Chattjänster på webbplatsen Jourhjälpen 116117

De välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS som använder tjänsterna i fråga ansvarar för de handlednings- och rådgivningstjänster samt chattar som finns på Jourhjälpens webbplats 116117 och för behandlingen av personuppgifter i anslutning till dem.

2 Kakor på webbplatsen Jourhjälpen 116117

På Jourhjälpens webbplats 116117 används kakor för att webbplatsen ska fungera korrekt, är datasäker och trevlig att använda. Kakor är små textfiler, som webbplatsen sparar på din dator eller mobila enhet.

Kakorna indelas i 1) kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och 2) övriga kakor, med vars hjälp utvecklarna får värdefull information som stöd för utvecklingen. På Jourhjälpens webbplats 116117 används inte marknadsföringskakor.

2.1 Nödvändiga funktionella kakor

Webbplatsen Jourhjälpen 116117 samlar in funktionella uppgifter om användarnas val (godkännande av användarvillkor och språk) på användarens webbläsare. De funktionella kakor som samlas in säkerställer att tjänsten fungerar på ett högklassigt och datasäkert sätt.

2.2 Frivillig analysdata/kakor

För att vi ska kunna utveckla webbplatsen Jourhjälpen 116117 så att den håller så hög kvalitet som möjligt hoppas vi att användarna godkänner insamlingen av analysdata. Behandlingen av frivilliga analysuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke. Om användaren har gett sitt medgivande till att frivilliga analysuppgifter samlas in, samlas allmänna frivilliga analysuppgifter in, som utnyttjas för att säkerställa funktionaliteten, underlätta bläddringen och utveckla användarupplevelsen. Analysuppgifter som samlas in är bl.a. sidbesök, sessionens längd, webbläsare, operativsystem och URL-adress där du kommer till tjänsten.

Om du vill kan du ändra ditt val om insamling av analysdata på sidan kakinställningar.

2.3 Utlämnande av personuppgifter

DigiFinland Oy lämnar inte ut personuppgifter utanför tjänsten.

2.4 Förvaringstid

Analysuppgifterna förvaras i tjänsten i två (2) år.

3 Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn (rätt att få tillgång till uppgifterna): Den registrerade har rätt att veta vilka personuppgifter som behandlas eller få en bekräftelse på att uppgifterna om hen inte behandlas.

Rätt till rättelse av uppgifter: Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga, inexakta eller bristfälliga personuppgifter om hen rättas eller kompletteras. Dessutom har hen rätt att kräva att onödiga personuppgifter raderas.

Rätt till radering av uppgifterna (rätt att bli bortglömd): Beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna kan den registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade ur den personuppgiftsansvariges register. Sådan rätt föreligger till exempel inte i de fall där behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en lagstadgad skyldighet.

Rätt att begränsa behandlingen: Den registrerade har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas tills uppgifterna eller den rättsliga grunden för behandlingen av dem har kontrollerats och korrigerats eller kompletterats på behörigt sätt.

Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat: Den registrerade har i vissa situationer rätt att få de personuppgifter som hen lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller situationer där behandlingen av uppgifterna är automatisk och grundar sig på samtycke eller avtal. Överföringsrätten gäller alltså inte till exempel sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet.

Rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten: Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) eller någon annan dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byråSidan öppnas i en ny flik
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi
Telefonväxel: 02956 66700

Dataskyddsansvarig

Frågor om behandling av personuppgifter ska riktas till DigiFinland Oy:s dataskyddsombud på adressen: tietosuoja@digifinland.fi